Colegiul Consilierilor Juridici din Transporturi

Click here to edit subtitle

CCJT


Site Owner
Joined Apr 29 2009
Actions
General Info

MALE

Friends (1)

Site Memberships

Colegiul Consilierilor Juridici din Transporturi

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

You must be a member to comment on this page. Sign In or Register

1 Comment

Reply COSTAN MIHUT CARMEN
8:18 AM on May 16, 2011 
Problema răspunderii civile a notarului public poate interveni, Ón practică, Ón cazuri extrem de rare. Constatarea se Óntemeiază pe caracterul necontenios al procedurii notariale. Pe de altă parte, majoritatea actelor notariale se Óndeplinesc Ón prezenţa părţilor şi Ón conformitate cu voinţa lor, dacă, bineÓnţeles, aceasta este conformă cu legea.Cu toate acestea, legiuitorul a manifestat interes pentru reglementarea răs≠punderii civile Ón acele cazuri Ón care prin activitatea sa notarul ar produce un prejudiciu unei persoane fizice sau juridice. Legea nr. 36/1995 consacră o normă deosebit de importantă Ón această materie. Ne referim la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 36/1995, care dispune că: Răspunderea civilă a notarului public poate fi angajată, Ón condiţiile legii civile, pentru Óncălcarea obligaţiilor sale profesio≠nale, atunci c‚nd acesta a cauzat un prejudiciu".
Dispoziţia normativă reprodusă mai sus este deosebit de explicită. Ea face trimitere la legea civilă.