Colegiul Consilierilor Juridici din Transporturi

Click here to edit subtitle

Acest blog este pus la dispoziție de Colegiul Consilierilor Juridici din Transporturi numai în scopuri generale de informare și educație.


view:  full / summary

Orientarile Comisiei Europene pentru utilizarea cadrului privind achizitiile publice în situatia de urgenta legata de criza COVID-19

Posted by CCJT on March 29, 2021 at 11:45 AM Comments comments (0)

Orientările Comisiei Europene fac parte dintr-un set amplu de măsuri adoptate la nivelul Uniunii Europene ca reacţie la actuala criză sanitară, în scopul limitării perturbărilor intervenite în lanţul de aprovizionare cu bunuri şi servicii necesare luptei împotriva pandemiei, precum echipamentele de protecţie, dispozitivele medicale, infrastructurile spitaliceşti.

Comisia recunoaşte situaţia de urgenţă extremă şi blocajele intervenite pe piaţa europeană şi globală şi are cu prioritate în vedere necesitatea absolută de a trasa cadrul care să poată permite achizitorilor publici să reacţioneze prompt şi eficace, în decurs de numai câteva zile sau chiar câteva ore, pentru procurarea bunurilor sau serviciile necesare.

Comisia îndeamnă statele membre şi autorităţile lor să recurgă la soluţii alternative sau inovatoare, dar şi să cultive o colaborare mai strânsă cu actorii economici din piaţa relevantă.

A. Opţiunile şi mecanismele de flexibilitate propuse în scopul accelerării achiziţiilor publice

Opţiunile şi mecanismele de flexibilitate privind achiziţiile publice accelerate de bunuri, servicii şi lucrări necesare pentru asigurarea unei reacţii rapide, inteligente şi eficiente la actuala criză sunt, în ordine:

1. Reducerea substanţială a termenelor pentru a grăbi procedurile deschise sau restrânse;

2. Apelarea la procedurile de negociere fără publicare în cazul în care scopul achiziţiei publice nu ar putea fi atins prin procedurile deschise sau restrânse deşi termenele ar fi reduse;

3. Atribuirea directă unui operator economic preselectat, în cazul în care acesta ar fi singurul capabil să asigure livrările necesare în condiţiile tehnice şi temporale impuse de urgenţa extremă

Cele trei mecanisme reprezintă instrumente derogatorii de la Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile publice şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE. Acestora li se adaugă facilitatea recunoscută deja achizitorilor publici de:

4. Apelare la soluţii alternative şi chiar la stabilirea de contacte cu piaţa.

 

B. Ce presupun în concret opţiunile şi mecanismele comunicate

1. Reducerea substanţială a termenelor pentru a grăbi procedurile deschise sau restrânse, în cazurile de urgentă. Acest instrument presupune următoarele:

• Adaptarea procedurilor deschise sau restrânse reglementate de Directivă şi utilizarea unei variante accelerate a acestora, în situaţiile de urgenţă;

• Situaţiile de urgenţă trebuie demonstrate în mod corespunzător de către autorităţile contractante, pentru fiecare situaţie în parte, printr-un Raport individual;

• Asigurarea în continuare a respectării principiilor egalităţii de tratament şi transparenţei, precum şi a concurenţei;

• în cadrul procedurii deschise termenul minim obişnuit de 35 zile prevăzut de Directivă pentru depunerea ofertelor poate fi redus până la minim 15 zile;

• în cadrul procedurii restrânse termenul minim obişnuit de 30 zile pentru depunerea cererilor de participare poate fi redus la minim 15 zile, iar termenul obişnuit minim de 30 zile pentru depunerea ofertelor poate fi redus la 10 zile.

2. Procedurile de negociere fără publicare în cazul în care scopul achiziţiei publice nu ar putea fi atins prin procedurile deschise sau restrânse deşi termenele ar fi reduse. Cazurile de extremă urgentă. Acest instrument presupune următoarele:

• Procedură subsidiară, aplicabilă numai atunci când este absolut necesar în cazurile de extremă urgenţă determinate de evenimente neimputabile autorităţii contractante şi care nu puteau fi prevăzute de aceasta, iar termenele specifice celorlalte două proceduri nu ar putea fi respectate;

• Fiind o procedură extremă şi derogatorie de la principiul transparenţei, toate condiţiile trebuie interpretate în sens restrictiv şi trebuie îndeplinite cumulativ, conform jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene;

• Evaluarea îndeplinirii acestor condiţii trebuie să se facă în prealabil de către achizitorul public. Aceasta se va materializa într-un Raport individual care trebuie să verifice îndeplinirea în concret a condiţiilor:

a. Evenimentul nu putea fi prevăzut de către autoritatea contractantă respectivă. Evoluţia specifică a infectărilor cu COVID-19 caracterizată printr-o răspândire rapidă care impune reacţii şi tratamente medicale rapide reprezintă un astfel de eveniment, potrivit Comisiei.

b. Urgenţa extremă face imposibilă respectarea termenelor generale, chiar a celor reduse. Achiziţiile trebuie să se facă fără întârziere, iar probabilitatea ca inclusiv termenele reduse să nu fie suficiente se poate întâlni în majoritatea cazurilor, potrivit Comisiei.

c. Legătura de cauzalitate între evenimentul neprevăzut şi extrema urgenţă. Imperativul satisfacerii nevoilor imediate ale spitalelor şi instituţiilor sanitare într-un termen extrem de scurt este cauzat de pandemia actuală, situaţie care nu poate fi în mod rezonabil pusă la îndoială.

Utilizarea exclusivă pentru a acoperi lacunele, până la găsirea unor soluţii mai stabile care să respecte cerinţele de transparenţă şi de publicitate, contractele-cadru pentru bunuri şi servicii atribuite prin procedurile obişnuite putând fi o variantă de lucru.

• Achizitorii publici pot achiziţiona bunuri şi servicii în cel mai scurt timp posibil;

• Achizitorii publici negociază direct cu contractantul sau contractanţii potenţia l/potenţiali;

• Nu sunt impuse şi nu există:

a. termene limită;

b. număr minim de candidaţi;

c. alte cerinţe procedurale.

3. Atribuirea directă unui operator economic preselectat, în cazul în care acesta ar fi singurul capabil să asigure livrările necesare în condiţiile tehnice şi temporale impuse de urgenţa extremă. Acest instrument presupune următoarele:

• Respectivul operator economic trebuie să fie singurul în măsură să execute contractul, având în vedere constrângerile tehnice şi temporale impuse de urgenţa extremă;

• Toate celelalte condiţii privind negocierile fără publicare trebuie îndeplini te.

4. Soluţiile alternative şi stabilirea de contacte cu piaţa. Acest instrument presupune următoarele opţiuni în favoarea achizitorilor publici:

• Contactarea directă a potenţialilor contractanţi europeni sau străini prin telefon, email sau în persoană;

• Angajarea unor agenţi care au contacte mai bune pe piaţă;

• Trimiterea de reprezentanţi direct în ţările care dispun de stocurile necesare şi pot asigura livrarea imediată;

• Identificarea de soluţii alternative şi inovatoare care ar fi deja disponibile pe piaţă sau ar putea fi puse la dispoziţie într-un termen scurt. Asemenea mecanisme de interacţiune cu potenţialii furnizori ar avea inclusiv aptitudinea de a integra în procesul de achiziţie respectarea unor cerinţe de mediu, sociale şi de inovare;

• Utilizarea de instrumente digitale inovatoare apte să declanşeze interesul actorilor economici ce ar putea propune soluţii alternative sau metode noi de utilizare şi reutilizare a unor bunuri esenţiale în activitatea sanitară, de asigurare a protecţiei eficiente a personalului medical, de detectare a virusului şi altele asemenea.

 

Propuneri de modificare Statut CCJT

Posted by CCJT on October 4, 2020 at 8:30 AM Comments comments (0)

CAPITOLUL I

CONSTITUIRE, DENUMIRE, SEDIU, FORMA JURIDICA, DURATA

Art. 1. – (1) COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI DIN TRANSPORTURI, denumit in continuare "Colegiul", este o asociatie profesionala constituita din consilierii juridici care isi desfasoara activitatea in ramura transporturilor şi activităţi conexe, semnatari ai Actului Constitutiv si ai prezentului Statut, infiintata in temeiul art. 9, 40, 41 si 45 din Constitutia Romaniei, a prevederilor art. 5 si art. 25 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.

(2) Membrii fondatori sunt prevăzuţi în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul Statut.

Art. 2. – (1) Sediul Colegiului se afla in Municipiul Bucureşti, Sector 1, Piața Gării de Nord nr. 1-3, Corp C, etaj I. (dosar 26868/299/2019, Încheiere din 22.10.2019).

(2) Sediul colegiului va putea fi mutat oricand la alta adresa prin hotararea Consiliului Colegiului.

Art. 3. – Colegiul este o asociatie nonprofit, neguvernamentala, apolitica, cu personalitate juridica, patrimoniu si buget propriu care se infiinteaza prin libera exprimare a vointei de asociere a consilierilor juridici care isi desfasoara activitatea in ramura transporturilor şi activităţi conexe, fiind organizatia profesionala care reprezinta interesele acestora.

Art. 4. – Colegiul se consituie pe o perioada nedeterminata.


CAPITOLUL II

SCOPUL SI OBIECTIVUL COLEGIULUI

Art. 5. – Scopul este nelucrativ si nepatrimonial, fiind de interes comunitar, datorita semnificatiei si importantei sociale a profesiei de consilier juridic.

Art. 6. – Scopul Colegiului consta in:

a) asigurarea organizarii si exercitarii unitare in ramura transporturilor şi activităţi conexe a profesiei de consilier juridic;

b) apărarea intereselor şi drepturilor profesionale ale consilierilor juridici, precum şi perfecţionarea şi specializarea acestora;

c) constituirea si perfectionarea unui corp profesional competent, specializat si eficient, pentru a asigura consultanță/asistență și reprezentare în apărarea drepturilor şi intereselor legitime tuturor în slujba cărora se afla/exercită profesia în conformitate cu Constitutia, legile tarii și Statutul profesiei de consilier juridic. desfasurarii proceselor judiciare in termene rezonabile si in mod echitabil;

d) perfecţionarea cadrului juridic de desfăşurare a profesiei în vederea asigurarii compatibilităţii acesteia cu profesii similare din cadrul Uniunii Europene.

Art. 7. – (1) In vederea realizarii scopurilor propuse Colegiul are drept obiectiv esential asocierea consilierilor juridici care isi desfasoara activitatea in ramura transporturilor și activitati conexe intr-o structura profesionala unitara la nivel national;

(2) Colegiul colaborează cu celelalte asociaţii profesionale în vederea protejării şi promovării intereselor consilierilor juridici şi poate adera, prin hotărârea Adunării Generale, la o structură asociativă a consilierilor juridici la nivel naţional în baza principiului subsidiarităţii.

Art. 8. – Obiectivul colegiului consta in protecţia si promovarea intereselor legitime ale consilierilor juridici care activeaza în societăţi/entităţi/instituții din ramura transporturilor sau au legătura cu aceasta prin:

a) consacrarea independenţei profesionale a consilierului juridic, ca personal de specialitate cu înaltă calificare;

b) sustinerea adoptarii unor prevederi specifice cu privire la drepturile si indatoririle consilierilor juridici, precum si cu privire la atributiile si raspunderea acestora, care urmeaza a fi incluse in Regulamentele de Ordine Interioara, Regulamentele de Organizare si Functionare si in Fisele postului din cadrul persoanelor juridice in slujba carora se afla;

c) crearea condiţiilor necesare perfecţionării profesionale prin consfătuiri de lucru, sesiuni de comunicări, cursuri de specializare şi perfecţionare postuniversitare, doctorate, schimburi de experienţă în ţară şi străinătate;

d) sprijinirea membrilor colegiului cu privire la încadrarea în alte unităţi în situaţia concedierilor din motive neimputabile lor;


CAPITOLUL III

MEMBRII COLEGIULUI

Art. 9. – (1) Membru al Colegiului poate fi orice consilier juridic care îndeplineşte condiţiile Legii 514/2003, privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic isi desfasoara activitatae in ramura transporturilor si activitatile conexe si care adera la prezentul Statut.

(2) Membrii colegiului sunt:

a) membrii fondatori - membrii fondatori sunt persoanele prezentate in Anexa nr. 1 la prezentul Statut. Membrii fondatori sunt membrii aderenti de drept;

b) membrii aderenti - membru aderent poate fi orice persoană care indeplineste conditia prevazuta la alin. (1).

(3) Calitatea de membru aderent al Colegiului se dobandeste in urma unei cereri scrise a solicitantului adresata Decanului.

(4) Cererea se depune, in dublu exemplar la sediul asociatiei si va cuprinde:

a) numele, prenumele si domiciliul solicitantului;

b) locul si data nasterii;

c) elementele actului de identitate si organul emitent;

d) indicarea diplomei care atesta calitatea de licentiat in drept;

f) declaratia solicitantului ca nu se afla in vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevazute la art. 9 din Legea nr. 514/2003;

g) declaratia solicitantului ca nu se afla in nici unul dintre cazurile de incompatibilitate prevazute la art. 10 din Legea nr. 514/2003;

h) declaratia expresa a solicitantului ca nu este inscris intr-o alta asociatie profesionala constituita in temeiul Legii nr. 514/2003;

(5) In mod obligatoriu, la cerere se vor atasa:

a) copie de pe actul de identitate al petentului si de pe actele de stare civila ale acestuia;

b) copie de pe certificatul de nastere;

c) copie de pe diploma de studii;

d) adeverinta din care sa rezulte ca solicitantul este angajat sau numit in functia de consilier juridic, eliberată de persoana juridica in slujba caruia se afla

e) dovada achitării taxei de înscriere.

Art. 10. – Calitatea de membru al Colegiului este personala si inalienabila, ea nu poate trece la succesori si se dovedeste numai cu "Legitimatia de membru" emisa de Colegiu, vizata semestrial de catre decan.

Art. 11. – (1) Membrii fondatori sunt consilierii juridici initiatori si intemeietori ai asociatiei profesionale Colegiul Consilierilor Juridici din Transporturi semnatari ai Actului constitutiv si Statutului Asociatiei.

(2) Actul constitutiv al asociatiei cuprinde: numele si prenumele membrilor fondatori, domiciliul, aportul social depus pentru constituirea patrimoniului initial la asociatiei, termenul de subscriere, si semnatura acestora.

(3) Pe toata durata de functionare a asociatiei calitatea de membru fondator este irevocabila, ea neputand fi pierduta decat la cerere sau prin retragerea din asociatie.

Art. 12. – Calitatea de membru al Colegiului încetează prin retragere, excludere sau deces.

Art. 13. – (1) Orice membru are dreptul de a se retrage oricand din Colegiu pe baza unei cereri scrise adresata Decanului.

(2) Membrul care se retrage sau este exclus din Colegiu nu are nici un drept asupra patrimoniului acestuia, cu exceptia drepturilor sale personale nepatrimoniale.

(3) Orice membru poate fi suspendat sau exclus din asociatie in conditiile incalcarii prezentului statut.

Art. 14. – Membrii Colegiului au urmatoarele drepturi:

a) dreptul de a aleage si de a fi alesi in funcţii de conducere;

b) dreptul de a participa la orice actiune a Colegiului si de a fi informati in timp util despre aceasta;

c) dreptul de a beneficia, in conditiile legii, de un consilier juridic indrumator;

d) dreptul de a folosi, toate dotarile sociale, profesionale, culturale si sportive ale Colegiului;

e) dreptul de a purta insemnele corpului profesional;

f) dreptul la asistenta juridica;

g) dreptul de a contesta sanctiunile primite;

h) dreptul de a vota si de a delega votul in cadrul Adunarii Generale;

i) dreptul de a convoca oricand este nevoie Adunarea Generala ordinara sau extraordinara a asociatiei.

Art. 15. – Membrii Colegiului au urmatoarele obligatii:

a) sa plateasca, la inscrierea in Colegiu, o taxa de inscriere al carei cuantum va fi stabilit de Consiliul Colegiului si care va fi destinata, in principal, achitarii cheltuielilor legate de dobandirea calitatii de membru;

b) sa achite cotizatia lunară/anuală si alte taxe profesionale stabilite de Consiliul Colegiului. După caz se pot aproba derogări pentru plata semestrială/trimestrială/lunară.

c) sa participe activ la atingerea scopului si realizarea obiectivului de activitate al asociatiei;

d) sa impulsioneze si sa depisteze noi forme de protejare si promovare a profesiei de consilier juridic;

e) sa cunoasca Statutul Asociatiei:,

f) sa participe la adunarile generale si la toate activitatile initiate de asociatie;

g) sa-si ridice permanent nivelul de pregatire profesionala si sa adopte o conduita ireprosabila in toate imprejurarile cand isi exercita profesia;

h) sa fie fidel asociatiei, sa apere permanent prestigiul acesteia, sa sesizeze de indata conducerea asociatiei cu privire la orice situatii de natura sa aduca atingere si/sau sa produca prejudicii directe sau indirecte asociatiei;

i) sa respecte hotararile Adunarii Generale, ale Consiliului Colegiului si ale organelor de conducere ale Colegiului;

j) sa nu devina membru al unei alte asociatii profesionale al carui scop si obiect sunt identice cu cele ale Colegiului;

k) sa respecte secretul si confidentialitatea activitatii sale, in conditiile legii;

l) sa respecte dispozitiile legale referitoare la interesele contrare in aceeasi cauza;

m) să poarte roba și însemnele colegiului, potrivit reglemantărilor legale/Statutului profesiei de consilier juridic.

Art. 16. – In conditiile nerespectarii obligatiilor ce le incumba din prezentul statut membrii Colegiului pot primi din partea Consiliului Colegiului urmatoarele sanctiuni:

a) mustrare;

b) avertisment;

c) suspendarea din Colegiu pe o durata determinata cuprinsa intre 1 – 6 luni, in functie de gravitatea abaterii savarsite;

d) excluderea din Colegiu.

 

CAPITOLUL IV

CONDUCEREA COLEGIULUI

Art. 17 – (1) Organele de conducere şi control ale Colegiului sunt:

a) Adunarea Generală;

b) Consiliul Colegiului;

c) Decanul;

d) Prodecanul;

e) Comisia de cenzori

f) Decanul si prodecanul se aleg dintre consilierii juridici cu o vechime de minim 5 ani in activitati juridice ;

(2) Organele de conducere şi control sunt identificate in Anexa nr. 2

 

Anexa nr.2

Organele de conducere şi control CCJT

1 Adunarea Generala Toti membrii asociati CCJT

2 Consiliul Colegiului

IORDAN BRĂGĂU

GHEORGHE DEGERATU

LAURA PÎRVAN

GEORGEL ILCU

MIHAELA ANDREI

3 Decan IORDAN BRĂGĂU

4 Prodecan GHEORGHE DEGERATU

5 Secretar General LAURA PÎRVAN

6 Cenzor/comisie de cenzori președinte: IANCU DORIN

membru: GABRIELA ANCA RENTEA

membru: IULIAN GRĂTIANU

7 Trezorier IULIANA TUȚĂ

(dosar 26868/299/2019, Încheiere din 22.10.2019).

 

Adunarea Generala

Art. 18. – (1) Adunarea Generala este organul suprem de decizie al Colegiului si se compune initial din membrii fondatori ale caror nume si adrese sunt enumerate in actul constitutiv al asociatiei. Din randul acestora la prima intrunire vor fi alese organele de conducere ale asociatiei, pentru o perioada de 3 ani;

(2) Dupa dobandirea personalitatii juridice a asociatiei, Adunarea Generala va fi formata din toti consilierii juridici inscrisi in tabloul colegiului cu drept de exercitare a activitatii profesionale.

(3) Organele de conducere alese pot fi realese in aceleasi functii sau in alte functii de conducere de catre Adunarea Generala;

(4) Alegerea organelor de conducere ale asociatiei se face prin vot secret;

(5) Adunarea Generala se intruneste in sedinte ordinare anuale si in sedinte extraordinare, ori de cate ori este necesar;

(6) Adunarea Generala ordinara poate fi convovata de Decanul colegiului, de Consiliul colegiului sau de catre 1/3 din membrii Colegiului;

(7) Adunarea Generala extraordinara poate fi convocata de orice organ de conducere al colegiului sau de 2/3 din membrii Colegiului.

Art. 19. – Adunarea Generala are urmatoarele competente:

a) alege si revoca Decanul, Prodecanul, ceilalți membrii ai Consiliului și Trezorierul. Decanul este Membrii Consiliului sunt aleși pentru un mandat de 3 ani si pot fi realesi.

b) aproba proiectul de buget al Colegiului si da descarcare Consiliului, cu privire la activitatea si gestiunea sa;

c) aprobă modificarea statutului Colegiului cu o majoritate de 2/3 din cei prezenti la sedință ;

d) validează, cenzorii propuşi de Consiliul Colegiului;

e) hotaraste asupra fuziunii cu alte organizatii profesionale ce exercita activitati profesionale de consultanta, asistenta si reprezentare juridica.

f) indeplineste orice alte atributiuni prevazute in Statutul colegiului;

g) hotaraste asupra constituirii/aderarii la Federații potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 20. – (1) Adunarea Generala ordinara se intruneste anual in primul trimestru la convocarea decanului sau a consiliului colegiului sau a 1/3 a membrilor fondatori;

(2) Convocarea se face prin afisare la sediul colegiului, precum si prin publicare intr-un ziar de larga circulatie pe site-ul asociației cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.

Art. 21. – Adunarea Generala extraordinara poate fi convocata de catre orice organ de conducere al colegiului sau de 2/3 din membrii sai activi, sau de 1/3 din membrii fondatori, in aceleasi conditii de publicitate prevazute pentru convocarea adunarii generale ordinare.

Art. 22. – (1) Sedintele Adunarilor Generale sunt conduse de Decan impreuna cu 3 2 membri alesi prin vot deschis de cei prezenti, din care unul va fi desemnat secretar al adunarii generale.

(2) In caz de alegere sau de revocare a decanului ori a membrilor consiliului nici unul dintre acestia nu va face parte din prezidiul adunarii iar sedinta va fi condusa de cel mai in varsta membru prezent.

Art. 23. – (1) Adunarea Generala este legal constituita cu participarea majoritatii membrilor sai.

(2) In cazul in care numarul legal nu este intrunit, prezidiul adunarii generale de fata cu cei prezenti stabileste a doua adunare generala in termen de cel mult 15 zile.

(3) Consiliul colegiului are obligatia sa indeplineasca procedura convocarii cu cel putin 7 zile inainte de data fixata.

(4) Adunarea Generala convocata in aceste conditii este legal constituita cu participarea a cel putin 1/3 din numarul total al membrilor sai.

(5) In toate cazurile Hotararile se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti, prin excepție modificările aduse Statutului se fac cu o majoritate de 2/3 din cei prezenți.

(6) Hotararile luate in adunarea generala in conditiile prezentului statut sunt obligatorii chiar si pentru asociatii care nu au luat parte la adunarea generala sau au votat impotriva, acestia neputand contesta valabilitatea hotararilor astfel adoptate.


Consiliul Colegiului

Art. 24. – (1) Consiliul Colegiului este format din 5 membri alesi pe o perioada de 3 ani, cu drept de realegere, având următoarea componență: Decanul, si Prodecanul, Secretarul General, Secretarul General Adjunct, Secretarul cu probleme profesionale.

(2) La alegerea membrilor Consiliului se va urmari asigurarea unei reprezentari echitabile, proporţional cu numărul membrilor, a consilierilor juridici care activeaza in domeniul tranporturilor cât si activităților conexe feroviar, naval, aerian si auto.

Art. 25. – (1) Consiliul Colegiului are urmatoarele competente:

a) adopta masuri pentru aplicarea si respectarea prevederilor prezentului statut;

b) aduce la indeplinire hotararile Adunarii Generale a Colegiului;

c) intocmeste, modifica si da publicitatii tabloul anual al consilierilor juridici, comunicandu-l celor in drept, impreuna cu modificarile intervenite in cursul anului;

d) organizeaza controlul deontologic profesional;

e) verifica si constata indeplinirea conditiilor legale ale cererilor de inscriere in colegiu care se aprobă de Decan și Secretarul General;

f) avizeaza cererile de reducere a taxelor de inscriere in colegiu;

g) decide asupra ridicarii starii de incompatibilitate;

h) verifica indeplinirea conditiilor prevazute in prezentul Statut si in regulamentele/Statutul corpului profesional, cu privire la exercitarea activitatilor profesionale, organizeaza si tine evidenta acestora, stabileste si urmareste incasarea taxelor si cotizatiilor profesionale.

i) organizeaza cercurile de studii si editeaza publicatiile colegiului.

j) suspenda din exercitarea drepturilor conferite de calitatea de membru pe consilierul juridic care nu plateste taxele si contributiile stabilite, pe o perioada de timp care incepe de la data emiterii unui avertisment pentru neplata acestora si se termina la data achitarii sumelor scadente si neachitate.

k) supune aprobarii Adunarii Generale cotele de contributie ale consilierilor juridici la bugetul Colegiului;

l) accepta donatiile si legatele facute Colegiului;

m) aproba statul de functii si angajeaza personalul Colegiului;

n) propune spre validare Adunării Generale cenzorii colegiului;

o) intocmeste proiectul de buget si administreaza patrimoniul Colegiului;

p) prezinta anual Adunarii Generale, spre aprobare, raportul de activitate si de gestiune;

q) stabileste remuneratiile lunare ale decanului, prodecanului, indemnizatiile de sedinta a membrilor Consiliului colegiului si a cenzorilor, precum si salariile personalului angajat al Colegiului;

(2) În funcţie de necesităţi, Consiliul Colegiului poate aproba infiintarea unor comisii de lucru sau constiuirea de comisii de specialitate care cu caracter permanent sau temporar.

(3) Deciziile Consiliului Colegiului pot fi atacate în Adunarea Generala de catre orice membru nemultumit;

Art. 26. – Consiliul Colegiului lucreaza legal in prezenta a 2/3 din prezenta membrilor sai si ia hotarari valabile cu votul majoritatii membrilor prezenti.


Decanul Colegiului

Art. 27. – (1) Decanul Colegiului are urmatoarele competente:

a) reprezinta colegiul in raporturile acestuia cu persoanele fizice si juridice din tara si strainatate precum si in raporturile acestuia cu institutiile si autoritatile publice si alte organizatii profesionale/Federații;

b) convoaca si prezideaza sedintele Consiliului colegiului;

c) ordonanteaza cheltuielile colegiului și efectueaza toate operatiunile financiar-bancare de incasari si plati in numele si in contul Colegiului;

d) ia masuri pentru conducerea Colegiului care nu sunt de competenta Adunarii Generale sau a Consiliului Colegiului.

e) aprobă cererile de aderare şi dispune înscrierea în tabloul consilierilor juridici.

(2) Deciziile Decanului pot fi atacate la Consiliul Colegiului de catre orice membru nemultumit.

 

Prodecanul Colegiului

Art. 28. – (1) Prodecanul este inlocuitorul de drept al Decanului și efectueaza toate operatiunile financiar-bancare de incasari si plati in numele si in contul Colegiului.

(2) Daca atat Decanul cat si Prodecanul sunt in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, Consiliul Colegiului poate delega un consilier pentru a indeplini partial sau in totalitate atributiile Decanului.

Secretarul General al Colegiului și Secretarul General Adjunct

Art. 29. – (1) Secretarul General al Colegiului asigura supravegherea si indrumarea curenta a personalului angajat al colegiului si efectueaza toate actele si operatiunile curente necesare desfasurarii in bune conditii a activitatii.

(2) Secretarul General al Colegiului contrasemneaza toate actele emise de catre Consiliul Colegiului, Decan sau Prodecan.

(3) Secretarul General al Colegiului poate fi ales, dupa constituirea asociatiei, dintre membrii asociatiei cu o vechime de minim 3 ani in activitati juridice sau asimilate.

(4) Asigura evidenta curenta si zilnica a incasarilor taxelor si cotizatiilor membrilor Colegiului, efectueaza toate operatiunile financiar-bancare de incasari si plati in numele si in contul Colegiului.

(5) Secretaul General Adjunct este înlocuitorul de drept al Secretarului General și primește și orice alte sarcini de la Decanul/Consiliul Colegiului.

Secretar cu probleme profesionale

Art. 30. – (1) Asigură cu acordul Decanului/Consiliul Colegiului asistență în relațiile profesionale dintre membri ai Colegiului și beneficiarii serviciilor consilierilor juridici.

(1) Trezorierul asigura evidenta curenta si zilnica a incasarilor taxelor si cotizatiilor membrilor Colegiului, efectueaza toate operatiunile financiar-bancare de incasari si plati in numele si in contul Colegiului si va fi ales dupa constituirea asociatiei.

(2) Menține colaborarea și legatura/relațiile profesionale cu celelalte organizații/federații constituite potrivit legii de organizare a profesiei.

(3) Duce la îndeplinire orice alte sarcini din partea Decanului/Consiliul Colegiului.

(4) Propune convocarea Comisiei de disciplina la nivelul Colegiului.

Acesta are dreptul de a de semna documente bancare.

 

CAPITOLUL V

PATRIMONIUL COLEGIULUI

Art. 31. – (1) Colegiul are patrimoniu si buget propriu.

(2) La infiintare, patrimoniul initial al Colegiului este de 6.000.000 lei (ROL) constituit din contributiile membrilor fondatori;

(2) Patrimoniul ulterior se formează din fondurile fixe şi mobile intrate pentru atingerea scopului colegiului şi consemnate în evidenţele contabile. El va fi structurat şi evidenţiat sub forma activului şi pasivului asociaţiei anual, la 31 decembrie, în bilanţul contabil conform legii.

(3) Patrimoniul colegiului va face obiectul inventarierii şi va fi folosit în vederea realizării scopului acestuia.

Art.32. – (1) Dupa dobandirea personalitatii juridice a Colegiului, fiecare membru are obligatia de a contribui la fondul social al Colegiului prin achitarea taxelor si cotizatiilor lunare stabilite in conditiile prezentului Statut;

(2) Colegiul va colecta sumele reprezentand contributiile tuturor membrilor si le va depune in contul bancar al Colegiului. deschis la BANCPOST - Sucursala Palat CFR.

Art. 33. – Patrimoniul colegiului se poate majora prin legate, donaţii, subventii, sponsorizari, drepturi de proprietate intelectuală, bunuri mobile şi imobile de la persoane fizice, asociatii sau alte persoane juridice din tara si din strainatate in conditiile legii;

Art. 34. – (1) Sursele financiare ale Colegiului vor fi folosite exclusiv pentru desfasurarea obiectului de activitate si atingerea scopului Colegiului, pentru cheltuieli de functionare, chirii, acoperirea cheltuielilor pentru realizarea bazei tehnico-materiala de specialitate, pentru cheltuieli cu abonamente la publicatii de specialitate, pentru editarea si tiparirea publicatiilor de specialitate cat si pentru plata remuneratiilor organelor de conducere si a personalului administrativ angajat si pentru fondurile de premiere.

(2) Patrimoniul colegiului nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii personale ale membrilor.

 

CAPITOLUL VII

CONTROLUL FINANCIAR

Art. 35. – (1) Controlul financiar este asigurat de un cenzor propus de Consiliul director si validat de Adunarea Generala.

(2) La depasirea numarului de 100 de membri inscrisi, controlul financiar se va exercita de catre o comisie formata din trei cenzori, numiti si alesi in aceleasi conditii.

(3) Componența Comisiei de cenzori : Președinte și doi membri.

Art. 36. – Cenzorul/comisia de cenzori au următoarele atribuţii:

a) verifica modul in care este administrat patrimoniul Colegiului;

b) intocmeste rapoarte potrivit reglementărilor legale contabile si după caz le prezinta Adunarii Generale;

c) poate participa la sedintele Consiliului director, fara drept de vot;

d) indeplineste orice alte atributii prevazute in Statut sau stabilite de Adunarea Generala.

 

CAPITOLUL VIII

STAGIUL PROFESIONAL

Art. 37. – (1) Colegiul se preocupa de conditiile de efectuare a stagiului profesional prevazut de Legea nr. 514/2003, pentru consilierii juridici stagiari care au calitatea de membru al acestuia.

Art. 38. – Conditiile efectuarii stagiului, asigurarea consilierului juridic indrumator, evidenţa stagiarilor şi definitivarea acestora vor fi asigurate de catre Colegiu in conditiile prevazute de Legea nr. 514/2003.

Art. 39. – (1) Colegiul organizează periodic examen pentru definitivarea în profesie.

(2) Dupa promovarea examenului de definitivat, consilierul juridic stagiar dobandeste calitatea de consilier juridic definitiv si va fi inscris in tabloul consilierilor juridici definitivi al asociatiei.

 

CAPITOLUL IX

DIZOLVAREA, LICHIDAREA SI DISTRIBUIREA PATRIMONIULUI

COLEGIULUI

Art. 40. – Dizolvarea inseamna desfiintarea asociatiei si poate avea loc prin trei modalitati juridice:

a) de plin drept;

b) prin hotarare judecatoreasca;

c) prin hotararea Adunarii Generale.

Art. 41. – Dizolvarea de plin drept are loc in urmatoarele situatii:

a) scaderea numarului membrilor sub minimum cerut de lege;

b) cand asociatia, din cauza de insolvabilitate, nu-si mai poate continua activitatea, fiind nevoita sa se lichideze.

Art. 42. – Dizolvarea prin hotarare judecatoreasca poate avea loc in cazurile prevazute de legislatia in vigoare.

Art. 43. – Dizolvarea prin vointa membrilor asociatiei se produce cand hotararea este luata cu o majoritate de 2/3 din numarul voturilor membrilor fondatori.

Art. 44. – (1) Dupa dizolvare, asociatia profesionala intra in lichidare. Aceasta se va face de catre lichidatori numiti de Consiliul colegiului sau de catre 2/3 din membrii asociatiei, dupa caz.

(2) Lichidatorii vor respecta procedura de lichidare prevazuta de legea romana pentru persoanele juridice non-profit si in urma inventarului incheierii tuturor registrelor si a bilantului de lichidare, vor distribui patrimoniul conform prevederilor legale in vigoare.


CAPITOLUL X

DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

Art. 45. – Statutul Asociatiei Profesionale Colegiul Consillierilor juridici din Transporturi a fost adoptat in Adunarea Generala Constitutiva din data de 8 martie 2004 de catre membrii fondatori – inscrisi in Actul Constitutiv si semnatari ai prezentului statut.

Art. 46. – Colegiul are ştampilă şi însemne proprii.

Art. 47. – (1) Prezentul Statut este cadrul normativ pe baza căruia se va desfăşura întreaga activitate a Colegiului.

(2) Prevederile prezentului Statut se completează cu celelalte dispoziţii legale în vigoare privind asociaţiile şi fundaţiile și Statutul profesiei de consilier juridic.

Art. 48. – Adunarea Generala a Asociatiei imputerniceste pe dl. Brăgău Iordan, consilier juridic, membru fondator al asociaţiei, cu datele de identificare înscrise în anexa la Actului Constitutiv, să desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice.


Rss_feed